Quick Split

Quick Split เป็น Module ที่ช่วยให้การแบ่งผิวชิ้นงาน 3D เพื่อแยก Core, Cavity และ Sliderในการเปิดพิมพ์ ให้กลายเป็นเรื่องง่ายๆ เพียงเลือกผิวบนชิ้นงาน 1 ผิวเท่านั้น แล้วเลือกทิศทางที่จะเปิดพิมพ์ใน Function : New Direction จะทำการรวบรวมผิวงานทั้งหมด ตามขอบเขตของผิวงานที่ต้องอยู่ฝั่งเดียวกันได้ทันที ทำให้ผู้ใช้งานมีความสะดวกรวดเร็ว

Cimatron Quick Split 01
Cimatron Quick Split 01
Cimatron Quick Split 02
Cimatron Quick Split 02
Cimatron Quick Split 03
Cimatron Quick Split 03

และมีตัวช่วยในการตรวจสอบ Undercut Surfaces ตามทิศทางที่เหมือนเปิดพิมพ์จริงๆ เพื่อความถูกต้องแม่นยำในการแบ่งฝั่งผิวชิ้นงานในการออกแบบแม่พิมพ์

Cimatron Quick Split 04
Cimatron Quick Split 04

ที่สำคัญคือ ไม่มีข้อจำกัดในการใช้งาน  สามารถใช้กับชิ้นงานแบบง่ายๆ จนถึงชิ้นงานที่มีความซับซ้อน สูง

รวมทั้งมี Function : Parting Surface เพื่อออกแบบมาเพื่อการสร้างผิวแบ่งฝั่งของแม่พิมพ์ หรือ Parting Line Surface (ผิว PL) ที่ใช้งานได้ง่าย และปรับผิวให้สอดคล้องกับทิศทางในการเปิดพิมพ์  และความพิเศษอีกอย่าง คือ ผู้ใช้งาน สร้างผิว PL  เพียงชุดเดียว แต่สามารถเลือกผิวนั้นๆ ให้ทำงานได้ทั้งฝั่ง Core, Cavity และ Slider โดยไม่ต้องสร้างเพิ่มเติม

Cimatron Quick Split 05
Cimatron Quick Split 05
Cimatron Quick Split 06
Cimatron Quick Split 06
Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *