Die Thickness & Thinning Analysis

Die Thickness & Thinning Analysis เป็นเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ ความหนา-บาง บนชิ้นงานที่จะเกิดขึ้นเมื่อปั๊มขึ้นรูป จะแสดงผลออกมาเป็นโค๊ดสีบนชิ้นงานทำให้ผู้ใช้รู้ได้ว่า ชิ้นงานบริเวณใดจะมีความหนาเพิ่มขึ้น และบริเวณใดจะมีความหนาน้อยลง ผู้ใช้สามารถนำเอาข้อมูลไปปรับขั้นตอนออกแบบการขึ้นรูปได้

Cimatron Die Thickness Analysis
Cimatron Die Thickness Analysis
Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *