Die Springback Analysis

Die Springback Analysis เป็น Option ที่ใช้ในการวิเคราะห์ และประมาณการดีดตัวกลับของชิ้นงานเมื่อปั๊มขึ้นรูป โดยการวิเคราะห์จะคำนึงถึงชนิดของวัสดุ (Material) และรูปร่างของชิ้นงานด้วย การแสดงผลจะแสดงเป็นโค้ดสีบนชิ้นงาน ทำให้เห็นถึงบริเวณที่แตกต่าง มาก-น้อย ได้อย่างชัดเจน และสามารถสั่งสร้างโมเดลจำลอง (STL Model) ซ้อนอยู่กับชิ้นงานต้นแบบ เพื่อแสดงเปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

Cimatron Die Springback Analysis
Cimatron Die Springback Analysis
Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *