Blank on Binder (Flange)

Blank on Binder (Flange) เป็น Option ที่ทำให้ผู้ใช้สามารถคลี่ส่วนที่ต้องการลงบนผิว 3 มิติของขั้นตอนขึ้นรูปก่อนหน้านี้ (Intermediate blanking) เป็นฟังค์ชั่นที่ให้ผลลัพธ์รวดเร็ว และเที่ยงตรง ผู้ใช้สามารถเลือกชนิดของ Material และกำหนดความหนาของชิ้นงานได้ และสามารถเลือกการคำนวณผลลัพธ์ได้ถึง 3 ระดับ คือ Low, Normal และ High Accuracy

Cimatron Blank on Binder
Cimatron Blank on Binder
Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *